Kategoriarkiv: kemikalielagstiftning

Länk

Naturvårdsverkets syn på slam som gödningsmedel

Befintlig kemikalielagstiftning är ett mycket svagt skydd för vår miljö och hälsa när det kommer till slamspridning. Alla farliga kemikalier som kommer till reningsverken ”fångas inte upp” av kemikalielagstiftningen. Tre exempel på luckor är perflorerade ämnen, nanopartiklar och hormonstörande ämnen. Vidare riskbedöms inte användningen av läkemedel avseende miljöeffekter, och inte heller vissa biocider tillståndsprövas i Sverige, t.ex. triclosan och silver. Därför kan inte kemikalielagstiftning ses som ett tillräckligt gott skydd för oönskade kemikalierester i avloppsslammet.